หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ขนมไทยไร้เทียมทาน

 • ขนมไทยไร้เทียมทาน
 • เรียนรู้คำศัพท์จาก ขนมไทยไร้เทียมทาน
 • แผนภาพโครงเรื่อง ขนมไทยไร้เทียมทาน
 • การเขียนกลอนสุภาพ การอ่านกลอนสุภาพ
 • เรียนรู้เรื่องประโยค
 • อ่านเสริมเติมความรู้ร้อยกรอง เรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร
 • เรียนรู้คำศัพท์ เรื่อง "สุดสาคร"
 • เรียนรู้บทอาขยานหลักจากเรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ออมไว้กำไรชีวิต

 • ออมไว้กำไรชีวิต
 • เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง ออมไว้กำไรชีวิต
 • แผนภาพโครงเรื่อง ออมไว้กำไรชีวิต
 • สำนวนชวนคิด ภาษิตสอนใจ
 • ชนิดและหน้าที่ของคำ
 • พระคุณแม่
 • การแสดงความคิดเห็นเรื่อง ออมไว้กำไรชีวิต
 • เงินตราน่ารู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น

 • การอ่านในใจบทเรียน เรื่อง ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
 • เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
 • แผนภาพโครงเรื่อง ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
 • มาตราตัวสะกด
 • คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
 • ไม้ยมก
 • การแสดงความคิดเห็นบทเรียนเรื่อง เทพเสินหนง บิดาแห่งการเกษตร
 • ชีวกโกมารภัจจ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ภูมิใจมรดกโลก

 • การอ่านในใจบทเรียนเรื่อง ภูมิใจมรดกโลก
 • เรียนรู้คำศัพท์จาก ภูมิใจมรดกโลก
 • การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ภูมิใจมรดกโลก
 • เรียนรู้เรื่องคำที่มีอักษรควบ คำที่มีอักษรนำ
 • คำเป็น คำตาย
 • การผันคำ
 • การแสดงความคิดเห็นเรื่อง ภูมิใจมรดกโลก
 • การอ่านเสริมเพิ่มความรู้เรื่อง ภูมิใจมรดกโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ชีวิตที่ถูกเมิน

 • การอ่านในใจบทเรียน เรื่อง ชีวิตที่ถูกเมิน
 • การออกเสียงและเขียนตามคำบอก เรื่อง ชีวิตที่ถูกเมิน
 • การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ชีวิตที่ถูกเมิน
 • คำสรรพนาม
 • ประโยคสื่อสาร
 • การอ่านในใจบทเรียนเรื่อง น้ำผึ้งหยดเดียว
 • การแสดงความคิดเห็นเรื่อง น้ำผึ้งหยดเดียว
 • การอ่านเสริมเติมความรู้เรื่อง ตัวเล็กนิดมีพิษเหลือใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : โอมพินิจมหาพิจารณา

 • การอ่านในใจบทเรียนเรื่อง โอม พินิจมหาพิจารณา
 • เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง โอม พินิจมหาพิจารณา
 • แผนภาพโครงเรื่อง โอม พินิจมหาพิจารณา
 • คำคล้องจอง
 • การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
 • เครื่องหมายวรรคตอน
 • การเขียนย่อหน้า
 • อ่านเสริมเติมความรู้เรื่อง ก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : แรงพิโรธจากฟ้าดิน

 • อ่านในใจบทเรียนเรื่อง แรงพิโรธจากฟ้าดิน
 • เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง แรงพิโรธจากฟ้าดิน
 • แผนภาพโครงเรื่อง แรงพิโรธจากฟ้าดิน
 • คำพ้อง
 • การคัดลายมือตัวบรรจง
 • ระบำสายฟ้า
 • เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง ระบำสายฟ้า
 • คำเตือนจากฟ้าดิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : ไวรัสวายร้าย

 • อ่านในใจบทเรียน เรื่อง ไวรัส วายร้าย
 • เรียนรู้คำศัพท์ เรื่อง ไวรัส วายร้าย
 • แผนภาพโครงเรื่อง ไวรัส วายร้าย
 • การเขียนเรียงความ
 • คำที่ใช้ รร (ร หัน) และบัน
 • คำที่ใช้ ใอ ไอ อัย และไอย
 • การแสดงความคิดเห็นเรื่อง ไวรัสวายร้าย
 • การอ่านเสริมเติมความรู้เรื่อง ทำความเข้าใจกับโรคเอดส์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : สนุกสนานกับการเล่น

 • การอ่านในใจบทเรียนเรื่อง สนุกสนานกับการเล่น
 • เรียนรู้คำศัพท์เรื่อง สนุกสนานกับการเล่น
 • แผนภาพโครงเรื่อง สนุกสนานกับการเล่น
 • ประโยค
 • การเขียนจดหมาย
 • อ่านเสริมเติมความรู้เรื่อง เรื่องเล่าจากพัทลุง
 • เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง เรื่องเล่าจากพัทลุง
 • อ่านเสริมเติมความรู้เรื่อง การเล่นงูกินหาง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : หนูเอยจะบอกให้

 • อ่านในใจบทเรียนเรื่อง หนูเอยจะบอกให้
 • เรียนรู้คำศัพท์เรื่อง หนูเอยจะบอกให้
 • แผนภาพโครงเรื่อง หนูเอยจะบอกให้
 • การเขียนบันทึกความรู้
 • การเขียนย่อความ
 • การเลือกหนังสืออ่าน
 • การแสดงความคิดเห็นเรื่อง หนูเอยจะบอกให้
 • อ่านเสริมเติมความรู้เรื่อง เจ้าสีทอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : คนดีศรีโรงเรียน

 • การอ่านในใจ เรื่อง คนดีศรีโรงเรียน
 • เรียนรู้คำศัพท์ เรื่อง คนดีศรีโรงเรียน
 • แผนภาพโครงเรื่อง คนดีศรีโรงเรียน
 • การพูดประเภทต่างๆ
 • เพลงพื้นบ้าน
 • อักษรย่อ
 • การแสดงความคิดเห็นเรื่อง คนดีศรีโรงเรียน
 • การอ่านเสริมเพิ่มความรู้เรื่อง เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : สารพิษในชีวิตประจำวัน

 • อ่านในใจบทเรียนเรื่อง สารพิษในชีวิตประจำวัน
 • เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง สารพิษในชีวิตประจำวัน
 • การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง สารพิษในชีวิตประจำวัน
 • การโฆษณา
 • อ่านเสริมเติมความรู้นิราศเรื่อง ดวงจันทร์ของลำเจียก
 • เรียนรู้คำศัพท์จากนิราศเรื่อง ดวงจันทร์ของลำเจียก
 • การแสดงความคิดเห็นเรื่อง สารพิษในชีวิตประจำวัน
 • อ่านเสริมเติมความรู้เรื่อง รู้เรื่องเครื่องปรุงรส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : อย่างนี้ดีควรทำ

 • การอ่านในใจบทเรียนเรื่อง อย่างนี้ดีควรทำ
 • เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง อย่างนี้ดีควรทำ
 • แผนภาพโครงเรื่อง อย่างนี้ดีควรทำ
 • การฟังและการดู
 • อ่านเสริมเติมความรู้ร้อยกรองเรื่อง ปากเป็นเอก เลขเป็นโท
 • การอ่านกราฟ
 • การแสดงความคิดเห็นเรื่อง อย่างนี้ดีควรทำ
 • อ่านเสริมเติมความรู้เรื่อง "เมตตาธรรมนำสุข"

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : กระดาษนี้มีที่มา

 • อ่านในใจบทเรียนเรื่อง กระดาษนี้มีที่มา
 • เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง กระดาษนี้มีที่มา
 • การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง กระดาษนี้มีที่มา
 • การเขียนรายงาน
 • การพูดรายงาน
 • อ่านเสริมเติมความรู้บทโคลงเรื่อง เที่ยวเมืองพระร่วง
 • แผนภาพโครงเรื่อง เที่ยวเมืองพระร่วง
 • การแสดงความคิดเห็นเรื่อง กระดาษนี้มีที่มา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : รักที่คุ้มภัย

 • การอ่านในใจบทเรียนเรื่อง รักที่คุ้มภัย
 • เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง รักที่คุ้มภัย
 • แผนภาพโครงเรื่อง รักที่คุ้มภัย
 • ภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาถิ่น
 • คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
 • การใช้พจนานุกรม
 • การแสดงความคิดเห็นเรื่อง รักที่คุ้มภัย
 • อ่านเสริมเติมความรู้เรื่อง ความรักในบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : ธรรมชาตินี้มีคุณ

 • การอ่านในใจบทเรียนเรื่อง ธรรมชาตินี้มีคุณ
 • เรียนรู้คำศัพท์เรื่อง ธรรมชาตินี้มีคุณ
 • แผนภาพโครงเรื่อง ธรรมชาตินี้มีคุณ
 • คำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
 • คำราชาศัพท์
 • อ่านเสริมเติมความรู้เรื่อง ห้องสมุดป่า
 • เรียนรู้คำศัพท์เรื่อง ห้องสมุดป่า
 • อ่านเสริมเติมความรู้เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ
Pin It

สมาชิกกำลังใช้งาน

มี 196 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สมาชิกใหม่

 • 888
 • mook
 • ปฏิพัทธิ์

สถิติ

 • สมาชิก 29
 • เนื้อหา 680
 • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 269539